ALOHA sử dụng khung lưng trắng và lưới mới InterWeave cao cấp
ALOHA sử dụng khung lưng trắng và lưới mới InterWeave cao cấp